Ucuza al, kolay uç! Uygun uçak bileti | Easytravel.com.tr

Easytravel Seyahat Acentesi Ltd. Şti. (bundan sonra “easytravel.com.tr” olarak ifade edilecektir) olarak, ana şirket, bağlı şirketleri, müşterileri ve tedarik zinciri aracılığıyla kişisel verilerin korunmasına ilişkin ilgili yasal düzenlemelere uymak ve uygunluk konusunda hesap vermekle yükümlüdür. Bu çerçevede, kişisel verilerin korunmasına ilişkin işbu Veri Koruma Protokolü’nü (bundan sonra "Protokol" olarak ifade edilecektir) imzalayıp tarafımıza iletmeniz ve böylelikle easytravel.com.tr’a karşı yasal yükümlülüklerinize uygun şekilde hareket etmekte olduğunuzu teyit etmeniz rica olunur.

"E-ACENTE" şeklinde geçen ibareler, Easytravel Seyahat Acentesi Ltd. Şti..’nin başka bir şekilde hizmet sağladığı, kuruluşa ve bunların alt yüklenicilerine ve bağlı kuruluşlarına atıfta bulunmaktadır.

İşbu Protokol easytravel.com.tr ile E-ACENTE arasında imzalanan “Elektronik Acente Üyelik Sözleşmesi”nin (bundan sonra “Sözleşme” olarak ifade edilecektir) eki ve ayrılmaz bir parçasıdır ve tarafların kişisel verilerin işlenmesi ve korunmasına ilişkin mutabakatlarını yansıtmak amacıyla Sözleşme’ye ek yapar ve Sözleşme’yi tadil eder veya mevcut bir sözleşme bulunmaması halinde tek başına bir sözleşme oluşturur. Tüm ekleri ile birlikte işbu Protokol, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (bundan böyle “KVKK” olarak anılacaktır) 12. maddesinde belirtilen şartları dikkate alarak, Tarafların yürürlükteki veri koruma kanunu kapsamındaki yükümlülüklerini belirtir. İşbu Veri Koruma Protokolü, taraflar arasında veri işleme konusunda taraflar arasındaki herhangi bir önceki anlaşma veya hükmün yerine geçecek ve E-ACENTE, çalışanları, ortakları veya temsilcileri tarafından Elektronik Acente Üyelik Sözleşmesi bağlamında kişisel veri işlenen tüm faaliyetlere uygulanacaktır.

 

Tanımlar:

Yürürlükteki Kanunlar; Kişisel Verilerin İşlenmesi ya da elde edilmesi, kaydedilmesi veya izlenmesi konularında, (yerli veya yabancı, uluslararası, devlet, ülke, mahalli, yerel, bölgesel veya diğer yönetimler dâhil) herhangi bir tüzel kişinin yayınladığı veya yürürlüğe koyduğu (uygulanabilir olduğu sürece 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) kanunların, kuralların, yönergelerin, tüzükleri uygulayan ya da ona ek yapan kanunlar tarafından zaman içerisinde tadil edilen, başka metinlerle değiştirilen ya da başka metinlerin yerlerine kaim olduğu metinleri ve Hizmetlerin sağlandığı ya da alındığı yer veya bölgede yürürlükte olan ilgili sektör tarafından düzenlenmiş esasları ifade etmektedir.

İlgli Kişi Verileri; İlgili Kişilerden, üçüncü şahıslardan Sözleşme kapsamında elde edilmiş her türlü Kişisel Veriyi ifade eder.

E-ACENTE Verileri; E-ACENTE’nin veya personelinin Sözleşme kapsamında erişilmiş/işlenmiş her türlü Kişisel Verisini ifade eder.

KVKK; 6698 Sayılı Kişisel Verileri Korunması Kanunu’nu ifade eder.

“Veri Sorumlusu”, “Veri İşleyen” “İlgili Kişi”, “Kişisel Veriler”, “Kişisel Verilerin İhlali”, “İşleme” ve “Kişisel Verileri Koruma Kurulu”, “İrtibat Kişisi” terimleri KVKK’da belirtilenlerle aynı anlamlara sahiptirler ve bunlarla eş anlamlı terimler de buna uygun şekilde yorumlanır.

1. Kanunlara Uygunluk: Sözleşme ile bağlantılı olarak, Kişisel Verilerin İşlenmesiyle ilgili Yürürlükteki Mevzuatta öngörülen yükümlülüklere uygun hareket edilmesi gerekmektedir.

2. Koruma: E-ACENTE, Kişisel Verileri korumak, Kişisel Verilerin yetkisiz veya hukuka aykırı bir şekilde İşlenmesine, yanlışlıkla kaybolmasına, imha edilmesine veya zarar görmesine karşı korumak amacıyla,  uygun  teknik  ve  idari  tedbirler  dâhil  olmak  üzere  uygun  güvenlik  tedbirlerini uygulamaya koymuş olduğunu ve uygun güvenlik tedbirleri aldığını ispat edebileceğini kabul ve taahhüt eder.

3. Dürüst Şekilde İşletme: E-ACENTE, İlgili Kişilere ait Kişisel Verilere gizlilik içerisinde muamele edeceğini ve bu Kişisel  Verileri  kararlaştırılan  Hizmetleri  sağlamak  amacı  dışında  ya  da  yazılı  şekilde kararlaştırılanların  haricinde  başka  hiçbir  amaçla  kullanmayacağını  veya  İşlemeyeceğini, depolamayacağını  teyit  etmektedir.  E-ACENTE,  ilgili  üçüncü kişiye  ait  Kişisel  Verilerin herhangi bir hata veya doğru olmayan bir husus içerdiğinden haberdar olunduğunda, bu hususu gecikmeksizin easytravel.com.tr veya ilgili kişiye bildirmeyi kabul etmektedir.

4. Kişisel Veriler Üzerinde Personel Tarafından Gerçekleştirilen İşlemler: E-ACENTE, Kişisel Verileri İşleyen herhangi bir çalışanın, bağlı kuruluşun, alt yüklenicinin veya acentelerin (“Personel”) güvenilirliğinden emin olmak için makul önlemleri alacağını kabul etmektedir. E-ACENTE, erişim hakkına sahip olduğu herhangi bir Kişisel Veriye sadece: (i) erişim hakkına sahip olması gereken, (ii) Kişisel Verilerle uygun şekilde işlem yapma konusunda eğitimli olan ve (iii) söz konusu Kişisel Verilerin mahremiyeti, güvenliği ve gizliliği bakımından  akdi  yükümlülüklere  tabi  olan  Personeli  tarafından  erişilebileceğini  kabul etmektedir.

5. Kişisel Verilerin Aktarılması: E-ACENTE,  ilgili  kişiye  ait  Kişisel  Verileri;  (a)  Türkiye,  (b)  Kişisel  Verileri  Korunma Kurulunun  yeterli  korumanın  bulunduğunu  belirttiği  ülkeler  (“Güvenli  Ülkeler”)  (c) uygulanabilir olduğu ölçüde Avrupa Ekonomik Alanı (“AEA”) içinde yer alan üye devletler ya da (d) easytravel.com.tr’un yazılı talimatlarına dayalı olarak gerçekleştirilenler hariç olmak üzere, ilgili kişiye ait Kişisel Verilerin sağlandığı ülke dışında başka bir ülkeye aktarmayacağını ve alt yüklenicilerden hiçbirinin de aktarmayacağını kabul etmektedir. easytravel.com.tr’a  aktarılacak  ilgili  kişi  verileri,  easytravel.com.tr  sistemlerine  güvenli bilgisayarlardan aktarılacaktır.

6. Veri Koruma Sorumlusu, Veri İşleyen Ve Üçüncü Şahıslar Tarafından İletilecek Talepler: easytravel.com.tr,  Kişisel  Verilerin  ve  Kişisel  Veriler  ile  ilgili  hususların  hukuka  uygun  şekilde yönetiminden  sorumlu  ve  İlgili  Kişilerden  veya  verilerin  korunması  veya  kişisel  verilen mahremiyeti  alanında  yetkili  herhangi  bir  merciden easytravel.com.tr  tarafından  İşlenen  Kişisel Verilerle  ilgili  olarak  herhangi  bir  bilgi  talebi  alınması  durumunda,  E-ACENTE’ye gecikmeksizin yardımcı olacak bir İrtibat Kişisi (veya bu iş için belirlenmiş bir personelin) görevlendirileceğini kabul etmektedir. E-ACENTE, easytravel.com.tr’un ilgili kişilere ait Kişisel Verilerle ilgili olarak Yürürlükteki Kanunlar ve Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerine uygun şekilde hareket edebilmesi amacıyla E- ACENTE’den talep edebileceği makul yardım ve bilgileri gecikmeksizin sağlayacağını kabul etmektedir.

7. Rıza: E-ACENTE, easytravel.com.tr’un Kişisel Verileri işlemek için kullandığı dijital mecraya web sitesi vasıtası ile (uygulamalar dâhil) veri aktarmakta ise, söz konusu Kişisel Verilerin Sözleşme’de belirtilen şekilde, easytravel.com.tr tarafından ilgili işlemin gerçekleşmesi için gerekenden fazla olmadığını, üçüncü kişiden sözleşme kurma iradesini gösterir işaretleri veya diğer bilgiler için İlgili Kişilerden uygun rızaları aldığını, ve söz konusu irade açıklaması veya rızaların edinilmesi  için  gerekli  mekanizmaları  uygulamaya  koymuş  olduğunu  ve  bunları  ispat edebileceğini ve İlgili Kişiye, Sözleşme için gerekenden fazla veriyi girmeden sözleşmenin kurulabilmesi imkânı da dâhil olmak üzere, vazgeçme imkânı (opt-out) sağlayacak kullanımı kolay bir mekanizma için belirgin ve açık bir link sağlamış olduğunu kabul etmektedir. Genel olarak, easytravel.com.tr, Kişisel Verileri, kendi hesabına ve müşterilerinin hesabına ve Sözleşme hükümlerine tabi olarak, sadece aşağıda sayılanlarla sınırlı olmamak kaydıyla: (i) uçak bileti, (ii) otel rezervasyonları, (iii) otel konaklama satışları, (iv) transfer rezervasyon ve satışları, (v) araç kiralaması yapılmasına aracılık faaliyetleriyle ilgili amaçlar için işler.

8. Gizlilik Politikası ve Açıklamalar: E-ACENTE,  Kişisel  Verilerin  toplandığı  ve  easytravel.com.tr’a  sağlandığı  bir  dijital  mecranın işletmecisi olarak Yürürlükteki Kanunlara uygun bir “Kişisel Verileri Koruma ve Gizlilik Politikası”na sahip olduğunu kabul eder. E-ACENTE, bu politikanın, bilet sözleşmesi amacıyla verilerin toplanmasına ilişkin açıklamalar dâhil söz konusu İlgili Kişi Verilerinin toplanışını, elde edilişi ve kullanımını Yürürlükteki Kanunlar çerçevesinde belirgin ve açık bir şekilde açıklayan ve İlgili Kişinin KVKK’nın 11. Maddesinde sağlanan haklarını da içerecek nitelikte olduğunu kabul ve beyan eder. Ayrıca E-ACENTE, easytravel.com.tr’u mümkün olan her yerde Kişisel Verilerin dijital mecra üzerinden paylaşıldığı bir taraf olarak ve/veya Kişisel Verileri toplayan taraf olarak belirteceğini kabul etmektedir.

9. Kişisel Veri İhlali: İlgili kişilere ait ve Sözleşme kapsamındaki Kişisel Verileri ilgilendiren Kişisel Veri İhlalinin olması halinde: E-ACENTE, (i) Kişisel Veri İhlalinin sebeplerini ortadan kaldırmak için gerekli ve uygun olan tüm düzeltici işlemleri gecikmeksizin gerçekleştireceğini ve söz konusu Kişisel Veri İhlalinin tekrarlanmamasını teminen ticari anlamda makul olan tüm çabayı göstereceğini; (ii) Kişisel Veri İhlali ve İlgili Kişiler üzerindeki muhtemel etkileri hakkında makul ölçüde bilgi de sağlayarak, easytravel.com.tr’u gecikmeksizin ve her halükarda yirmi dört (24) saat içerisinde durumdan haberdar edeceğini ve (iii) Yürürlükteki Kanunların gerektirdiği ve/veya easytravel.com.tr’un makul talebi üzerine her türlü işlemi gerçekleştireceğini ve (iv) İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kişisel Verileri Koruma Kuruluna bildirileceğini kabul eder.

10. VERBIS'e Kayıt: E-ACENTE, Şartları oluştuğunda VERBİS’e kayıt yükümlülüğünü yerine getireceğini taahhüt eder.

11. Kişisel Verilerin İadesi ve Yok Edilmesi: E-ACENTE, 28.10.2017 tarih ve 30224 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak bir “Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası” oluşturduğunu ve bu politikanın uygulanıp verilerin periyodik olarak silindiğini, kanunen tutulması zorunlu olmayan veya zorunluluk süresi geçen kişisel verilerin ilgili kişinin talebi ile imha edileceğini taahhüt eder.

12. İlgili Kişinin Hakları: E-ACENTE, Kişisel Verilerini işlediği İlgili Kişilerin Yürürlükteki Kanunlardan kaynaklanan makul taleplerini yerine getirmek zorunda olduğunu kabul ettiği gibi, easytravel.com.tr’un da bu talepleri yerine getirebilmesi için gereken imkanlara ve tedbirlere sahip olduğunu ve bunlar için makul olan tüm işlemleri gerçekleştireceğini kabul etmektedir.

13. Özel Nitelikli Kişisel Veriler: E-ACENTE, Aksi yazılı olarak kararlaştırılmadıkça, Yürürlükteki Kanunlarda tanımlanan özel

nitelikli  Kişisel  Verileri  easytravel.com.tr’a  aktarmayacağını  kabul  etmektedir.  İlgili  kişinin sözleşmeden kaynaklanan dinini ve sağlık durumunu gösteren talepleri ( örneğin engelli yolcu, helal yemek tercihi gibi) bu hükmün kapsamı dışındadır.

14. Belgelerin Öncelik Sırası: Taraflar işbu Protokol hüküm ve şartlarının Sözleşmeyi tamamladığını ve Sözleşme’nin eki olarak değerlendirileceğini beyan ve kabul etmektedir. İşbu Protokolde yer alan herhangi bir hüküm Kişisel Verilerin korunmasıyla ilgili olarak Sözleşmede öngörülen yükümlülükleri azalttığı ya da Kişisel  Verileri  Sözleşmede  yasaklanan  bir  şekilde  İşlenmesine  (ya  da  İşlenmesine  izin verilmesine)  izin  verildiği  şekilde  yorumlanamaz.  Kişisel  Verilerin  Korunmasına  ilişkin hususlarda,  işbu  Protokol  ile  Sözleşme  arasında  uyuşmazlık  veya  tutarsızlık  bulunması durumunda, belgelerin öncelik sırası şu şekildedir: (1) Protokol, (2) Sözleşme.

15. Yürürlükteki Kanunlardaki Değişiklikler: easytravel.com.tr:  (i)  E-ACENTE’ye  en  az  30  (otuz)  gün  önceden  yazılı  bildirimde  bulunarak, kısıtlandırılmış  veri  transferlerinin  Yürürlükteki  Kanunları  ihlale  sebebiyet  verilmeksizin gerçekleştirilebilmesini   teminen   Yürürlükteki   Kanunlarda   gerçekleştirilen   herhangi   bir değişikliğin  ya  da  yetkili  bir  merciinin  Yürürlükteki  Kanunlar  tahtında  alacağı  bir  kararın sonucunda,  ilgili  Kişisel  Verilerin  Korunması  Kurulu  veya  AB  Model  Maddelerinde  veya taahhütnamelerde her türlü değişikliği yapabilir ve (ii) işbu Protokolde Yürürlükteki Kanunların gereklerinin yerine getirilmesi için gerekli olduğuna makul ölçülerde kanaat getirdiği her türlü diğer  değişikliği  teklif  edebilir.  easytravel.com.tr  bu  şekilde  bir  bildirimde  bulunursa,  E-ACENTE, gecikmeksizin işbirliği göstereceğini kabul etmektedir.

16. Denetim: E-ACENTE, İlgili Kişilerin Kişisel Verilerini İşlenmesine ilişkin iletecekleri makul her türlü talebi  çerçevesinde  easytravel.com.tr  ile  tamamıyla  işbirliği  içerisinde  hareket  edeceğini  kabul etmektedir.   Tarafların   Yürürlükteki   Kanunlar  kapsamındaki   yükümlülüklerini   yerine getirebilmeleri  için,  E-ACENTE,  easytravel.com.tr’un  işbu  Protokol  ve  Yürürlükteki  Kanunların hükümlerine uygunluğunuzu denetlemesine izin verdiğini kabul etmektedir. Bununla birlikte, easytravel.com.tr’un gerekli görmesi halinde E-ACENTE’nin Yürürlükteki Kanunlara uygunluğunu bağımsız üçüncü kişiler tarafından denetlenmesini sağlayacağını ve ilgili raporu easytravel.com.tr’a temin edeceğini kabul etmektedir.

KABUL BEYANI

E-ACENTE ve easytravel.com.tr işbu Protokolün, Sözleşme’de yapılması kararlaştırılan yazılı bir değişiklik (ya da, her iki tarafın Yürürlükteki Kanunlara uygunluklarını temin etmek amacıyla easytravel.com.tr ve E-ACENTE arasında gerçekleştirilecek karşılıklı işbirliği karşılığında akdedilen, bağlayıcı niteliği haiz akdi taahhütler) olarak yürürlüğe girmesini kabul ederler.

Kampanya ve Duyurulardan haberdar olmak için;